VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

STUDENTSKI PARLAMENT
VISOKE GRAĐEVINSKO-GEODETSKE ŠKOLE

Hajduk Stankova 2, 11000 Beograd
Tel: 011/2402-786 lokal 114
E-mail: studentskiparlament@vggs.rs
Web: http://www.vggs.rs/sp.html

Obaveštenja:

 

[24.03.2021.]  AKADEMIJA TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD

STUDENTSKI PARLAMENT

Izbori za člaanove Studentskog parlamenta sprovedeni su 20.10.2020. godine.
Za članove Studentskog parlamenta ATUSS izabrani su:

1) Sa Odseka Visoka škola elektrotehnike i računarstva:

 • Aleksa Milojević
 • Gordana Vukmirović
 • Teodora Mijailović

2) Sa Odseka Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije:

 • Vanja Veapi
 • Jelena Naumovska
 • Jovana Lazarević

3) Sa Odseka Visoka građevinsko-geodetska škola:

 • Anđela Milićević (Geodezija-geomatika)
 • Ivan Vasić (Građevinsko inženjerstvo)
 • Ksenija Velikinac (Arhitektura)

4) Sa Odseka Visoka železnička škola:

 • Nevena Veljović
 • Anja Mihailović
 • Ana Milijašević

5) Sa Odseka Visoka tekstilna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment:

 • Sara Bajić
 • Miloš Perišić
 • Luka Novaković

Predsednik Studentskog parlamenta - Gordana Vukmirović, Odsek VIŠER.

Potpredsednik Studentskog parlamenta - Luka Novaković, Odsek VTŠDTM.

Sekretar Studentskog parlamenta - Nevena Veljović, Odsek VŽŠ.

Članovi Saveta Akademije:

 • Teodora Mijailović, Odsek VIŠER
 • Jelena Naumovski, Odsek VŠIKT
 • Ivan Vasić, Odsek VGGŠ

Sledeći redovni izbori za članove Studentskog parlamenta održaće se u aprilu 2022. godine.

 

[19.10.2020.]  OBAVEŠTENJE O IZBORIMA ZA STUDENTSKI PARLAMENT ATUSS:

Obaveštavaju se studenti da će se izbori za SP ATUSS na odseku VGGŠ sprovesti 20. oktobra u periodu od 9-15 časova. Glasanje će biti moguće uz indeks u prostorijama sekretarijata u prizemlju zgrade u H. Stanka kao i prostoriji studentske službe u zgradi u M.Rakića.

Glasanje se vrši zaokruživanjem broja ispred imena kandidata. S obzirom da se sa Odseka VGGŠ bira tri kandidata na listiću je moguće zaokružiti najviše tri imena. Moguće je zaokružiti i manje od tri kandidata a u slučaju zaokruživanja većeg broja, listić će biti nevažeći.

IZBORNA KOMISIJA

 

[23.09.2020.]  ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE STUDENTSKOG PARLAMENTA:


Odluka o raspisivanju izbora za članove Studentskog parlamenta    [674 kb]
Obrazac za sakupljanje potpisa    [487 kb]

 

[12.12.2019.]  DOBROVOLJNO DAVANJE KRVI:

DOBROVOLJNO DAVANJE KRVIStudentski parlament Visoke građevinsko - geodetske škole
organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi
u utorak 17.12.2019. godine u periodu od 11:00-15:30h,
u čitaonici na Građevinskom odseku (H. Stankova 2).


 

[30.05.2019.]  Visoka građevinsko - geodetska škola na Građevinijadi 2019

Građevinijada 2019Na inicijativu Studentskog parlamenta, studenti naše Škole učestvovali su na „Građevinijadi 2019“ koja je održana u Budvi od 30. aprila do 4. maja u organizaciji Građevinskog fakulteta u Skoplju. Među 1300 studenata sa 19 fakulteta iz Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Nemačke i Bugarske našlo se i 42 studenta naše Škole.

Pored druženja sa kolegama sa drugih fakulteta iz zemlje i regiona, studenti Visoke građevinsko - geodetske škole nadmetalisu se u košarci, fudbalu, rukometu, odbojci (muška i ženska ekipa), šahu, stonom tenisu i kvizovima znanja.

Studenti Geodetskog odseka istakli su se u kvizovima znanja gde su u jakoj konkurenciji  osvojili prvo mesto u oblasti „Inženjerske geodezije“, a treće mesto iz oblasti „Račun izravnanja“, što ih je dovelo do trećeg mesta u generalnom plasmanu.

Studentski parlament Škole je veoma uspešno sproveo sve akativnosti u vezi učešća studenata na Građevinijadi i bitno uticao da studenti naše Škole budu u prilici da se druže sa kolegama sa drugih fakulteta i ostvare dragocene kontakte za buduću saradnju.

 

[05.12.2018.]  IZBORI ZA STUDENTSKI PARLAMENT

Na osnovu člana 4. Pravilnika o sastavu i načinu izbora članova Studentskog parlamenta, Izborna komisija donosi

ODLUKU O PROGLAŠENJU KONAČNIH REZULTATA IZBORA
ZA STUDENTSKI PARLAMENT 2018. GODINE

Konačni rezultati izbora za Studentski parlament:

Broj ukupno glasalih studenata na oba biračka mesta: 30
Broj nevažećih glasova: 2
Broj glasova koje je osvojila lista „LISTA 1 - Kristina“: 28

Primenom D'Ontovog sistema raspodele mandata, listi „LISTA 1- Kristina“ pripada 11 mesta
u Studentskom parlamentu.

R.b. Naziv liste broj osvojenih glasova broj mandata
1. „LISTA 1 - Kristina“ 28 11

Prigovora na izborni proces nije bilo.

IZBORNA KOMISIJA

Kandidati „Liste 1- Kristina“:

R.b. Prezime (ime roditelja) ime studijski program
1 Brković (Dobrica) Kristina OS- Arhitektura
2 Krstić (Slobodan) Valentina OS- Arhitektura
3 Hamiti (Selvidin) Emil OS - Grđevinsko inženjerstvo
4 Velikinac (Zoran) Ksenija OS- Arhitektura
5 Milivojević (Radoslav) Dajana OS - Geodezija - geomatika
6 Jokić (Duško) Nikola OS - Geodezija - geomatika
7 Predstavnik studenata upisanih
po afirmativnim merama
OS - Grđevinsko inženjerstvo
8 Matović (Radiša) Anica OS- Arhitektura
9 Marković (Radiša) Kristina OS - Grđevinsko inženjerstvo
10 Stamenov (Slađan) Aleksandar MS - Geodezija - geomatika
11 Plavšić (Bojan) Jelena OS- Arhitektura

 

IZBORI ZA STUDENTSKI PARLAMENT
VISOKE GRAĐEVINSKO - GEODETSKE ŠKOLE

U utorak 4. decembra 2018. godine u periodu od 10:00-14:00 časova održaće se izbori za Studentski parlament Visoke građevinsko - geodetske škole.
Preuzimanje izbornog materijala vrši se u Sekretarijatu Škole (Hajduk Stanka 2). Krajnji rok za predaju kandidature je petak 30. novembar u 15:00 časova.

PRAVILA IZBORA I ROKOVI

Izborna lista sadrži 11 kandidata i to tako da se među svakih pet kandidata po redosledu (prvih pet, drugih pet) mora naći po jedan kandidat sa svakog studijskog programa sa osnovnih studija. Izbornu listu utvrđuje i proglašava Izborna komisija ako kandidovanu listu svojim potpisom podrži najmanje 50 studenata Škole. Naziv izborne liste određuje podnosilac liste vodeći računa da nazivom ne narušava ugled Škole. Uz naziv liste podnosilac može uključiti i ime i prezime studenta Škole - nosioca liste. Podnosilac izborne liste može odrediti jednog predstavnika za člana biračkog odbora o čemu obaveštava Izbornu komisiju pisanim putem.

Kandidaturu podnosi podnosilac liste Izbornoj komisiji (u sekretarijatu Škole) najkasnije do petka 30.11.2018. godine do 15:00 časova

Izborna komisija će proglasiti ZBIRNI IZBORNU LISTU u ponedeljak 3.12.2018. godine.

Student glasa lično na biračkom mestu na kom je upisan u birački spisak. Glasanje traje od 10 do 14 časova u utorak 4.12.2018. godine. Studentima koji su se zatekli u 14 časova na biračkom mestu biće omogućeno glasanje.

Student saopštava biračkom odboru svoje ime, prezime i broj indeksa, potpisuje se u birački spisak i preuzima listić za glasanje. Identitet dokazuje indeksom ili ličnom kartom.

Ukoliko student nije na biračkom spisku može glasati uz indeks ukoliko je upisan u tekuću školsku godinu uz potpis na posebnom obrascu uz navođenje svojih podataka (ime, prezime, br. indeksa).

Svaki učesnik izbora ima pravo na zaštitu izbornog prava koje ostvaruje putem prigovora Izbornoj komisiji koja rešava o prigovoru kao prvostepeni organ u roku od 24 sata. Protiv rešenja Izborne komisije može se izjaviti žalba u roku od 24 sata direktoru Škole koji odlučuje po žalbi u roku od 48 sati.

Dani kada Škola ne radi ne računaju se u rokove za prigovor i žalbu.

IZ SEKRETARIJATA

O STUDENTSKOM PARLAMENTU ŠKOLE

Studentski parlament Škole je organ Škole preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese. Pravo da biraju i da budu birani za člana Parlamenta imaju svi studenti Škole upisani na studije u školskoj godini u kojoj se bira Parlament. Predstavnici studenata sa hendikepom i studenata upisanih po afirmativnoj meri zastupljeni su u članstvu Parlamenta. Mandat članova Parlament traje dve godine. Izbor članova Parlamenta vrši se tajnim i neposrednim glasanjem. U cilju ostvarivanja prava i zaštite interesa studenata, Parlament bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima Škole kao i u studentskim udruženjima i drugim telima u kojima su zastupljeni predstavnici studenata Škole.

Parlament ima predsednika, zamenika predsednika i sekretara. Predsednik rukovodi radom Parlamenta. Zamenik predsednika pomaže predsedniku u radu i menja ga u slučaju da je predsednik odsutan. Sekretar Parlament vodi zapisnike sa sednica i sastanaka studentskog parlamenta, pomaže predsedniku u pripremi odluka studentskog parlamenta i obavlja druge poslove u skladu sa opštim aktima.

Studentski parlament Škole:

 • Bira i razrešava predsednika, zamenika predsednika i sekretara Parlamenta;
 • Donosi Poslovnik o radu Parlamenta, kojim se uređuje nači sazivanja i vođenja sednica, donošenje odluka i druga pitanja od značaja za rad Parlamenta;
 • Osniva pomoćna tela koja se bave pojedinim pitanjima iz nadležnosti Parlamenta;
 • Osniva sekcije i druge oblike organizovanja u cilju promocije sportskih, kulturnih, naučno-stručnih i sl. delatnosti među studentima;
 • Bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima Škole, studentskim udruženjima i drugim telima u kojima su zastupljeni predstavnici studenata Škole;
 • Donosi plan i program aktivnosti Parlamenta;
 • Razmatra pitanja i sprovodi aktivnosti u vezi sa obezbeđenjem i ocenom kvaliteta nastave, unapređenjem studijskih programa, analizom efikasnosti studiranja, brojem ESPB bodova, mobilnosti studenata, zaštitom prava studenata i unapređenjem studentskog standarda;
 • Organizuje i sprovodi program vannastavnih aktivnosti studenata;
 • Učestvuje u postupku samovrednovanja Škole;
 • Ostvaruje studentsku saradnju između visokoškolskih ustanova;
 • Usvaja godišnji izveštaj o radu koji podnosi predsednik Parlament;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i opštim aktima Škole;

 

[12.05.2016.]  STUDENTSKI PARLAMENT

Radno vreme:
Sredom (od 18. Maja 2016.) od 13:00 - do 14:00 časova

Parlament neće raditi tokom ispitnih rokova,
ali se za sva pitanja studenti mogu obratiti na e-mail: vggs.parlament@gmail.com