VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

Cenovnik usluga škole

AKADEMIJA TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD
ODSEK VISOKA GRAĐEVINSKO - GEODETSKA ŠKOLA

NAKNADE ZA USLUGE KOJE PRUŽA ŠKOLA
školska 2022/2023. godina

R.b. ŠKOLARINA Iznos (RSD)
1 ŠKOLARINA NA OSNOVNIM STUDIJAMA - 60 ESPB 75.000
Školarinu plaćaju samofinasirajući studenti (kandidati rangirani kao takvi na prijemnom ispitu, studenti koji su ostvarili više od 37 a manje od 48 ESPB bodova iz tekuće godine i oni koji se nisu rangirali u okviru utvrđene kvote za budžetska mesta na odgovarajućoj godini studija). 
Samofinansirajući studenti koji prvi put upisuju godinu ne plaćaju prenete ispite iz prethodne godine (prilikom upisa treće godine plaćaju se ispiti preneti iz prve godine).
Studenti koji su upisani po osnovu prelaska sa druge akreditovane visokoškolske ustanove plaćaju školarinu za tekuću školsku godinu u iznosu od 75.000 RSD bez obzira na to koju godinu studija upisuju, broj ESPB bodova koji upisuju ili broj ispita koji im se priznaje.
Školarinu je moguće platiti u pet rata po sledećoj dinamici:
 
1. rata plaća se prilikom upisa godine 15.000
2. rata plaća se do 15. januara u tekućoj školskoj godini 15.000
3. rata plaća se do 15. marta u tekućoj školskoj godini 15.000
4. rata plaća se do 15. maja u tekućoj školskoj godini 15.000
5. rata plaća se do 15. avgusta u tekućoj školskoj godini 15.000
2 OBNOVA GODINE NA OSNOVNIM STUDIJAMA 1.250 x ESPB
Plaćaju se ESPB bodovi svih nepoloženih ispita. Studenti koji obnavljaju treću godinu OS ne plaćaju ESPB za stručnu praksu a plaćaju 25% vrednosti ESPB završnog rada (ukupno 4.000 RSD). Ukoliko je iznos veći od 15.000 RSD moguće je plaćanje na rate.

 
3 PRENETI ISPITI IZ PRETHODNIH GODINA (osnovne studije) 1.250 x ESPB
Studenti koji se finansiraju iz budžeta plaćaju sve zaostale ispite iz prethodnih godina po vrednosti ESPB bodova koje ti ispiti nose   
4 UPIS VI SEMESTRA ZA STUDENTE KOJI SU DIPLOMIRALI SA V SEMESTARA 31,000
Plaćaju studenti koji su diplomirali po starim studijskim programima sa pet semestara bez obzira na broj ispita razlike koji im utvrdi komisija za ekvivalenciju ispita. Iznos je moguće platiti u dve rate i to 16.000 RSD prilikom upisa a 15.000 RSD pre polaganja poslednjeg ispita.
Ukoliko student ne diplomira u školskoj godini upisa, u obavezi je da obnovi godinu po redovnim pravilima obnove godine nakon što u potpunosti izmiri cenu upisa u šesti semestar.
 
5 ŠKOLARINA ZA STRANE DRŽAVLJENE NA OSNOVNIM STUDIJAMA 1,300 €
6 ŠKOLARINA NA MASTER STUDIJAMA - 60 ESPB 144.000
Školarinu je moguće platiti najviše u 12 jednakih rata (od oktobra tekuće do septembra naredne godine do 15. u mesecu). Školarina mora biti u potpunosti izmirena pre polaganja poslednjeg ispita.
Studenti koji su završili specijalističke studije a upisuju drugu godinu master studija, plaćaju školarinu za jednu školsku godnu plus razliku u ceni između poslednje cene specijalističkih i master studija (144.000 + 36.000 = 180.000 RSD).  Školarinu je moguće platiti na 12 jednakih rata po 15.000 RSD koje se plaćaju do svakog 15. u mesecu zaključno sa 15. septembrom.
Sve uplate školarine koje su studenti izvršili za specijalističke studije biće uvažene tim studentima prilikom upisa na master studije bez obzira kada su uplate izvršene.
 
7 OBNOVA PRVE GODINE NA MASTER STUDIJAMA  15.000
Studenti prve godine master studija koji su stekli manje od 37 ESPB iz prve godine kao i studenti koji imaju status studenta koji studira uz rad a stekli su manje od 30 ESPB bodova iz prve godine studija, obnavljaju prvu godinu studija.  
8 OBNOVA DRUGE GODINE NA MASTER STUDIJAMA
1) studenti koji su položili sve ispite a do kraja studija im je ostao master rad, primenjeni istraživački rad i stručna praksa (ili manje)  3,000
2) studenti kojima je do kraja studija ostao jedan ispit  5,000
3) studenti kojima je do kraja studija ostalo dva ispita  10,000
4)studenti kojima je do kraja studija ostalo tri ili više ispita  15,000
5) studenti koji su u školskoj 2020/21. godini upisali drugu godinu master studija po osnovu priznatih ispita sa specijalističkih studija 3,000
9 ŠKOLARINA ZA STRANE DRŽAVLJENE NA MASTER STUDIJAMA 2,000 €

osnovne
studije

master
studije

        NAKNADE ZA USLUGE KOJE NISU OBUHVAĆENE ŠKOLARINOM   [792 kb]
Navedene naknade važe od školske 2022/2023. godine     

 

OBAVEŠTENJE O NOVOM RAČUNU ZA UPLATE:

OD 04.03.2021. GODINE SVE UPLATE VRŠE SE ISKLJUČIVO NA ŽIRO RAČUN
AKADEMIJE TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD

840 – 2119666 – 62

Prilikom uplata obavezno navesti poziv na broj:
3-10  - za studente Građevinskog odseka,
3-20  - za studente Geodetskog odseka

Poziv na broj se navodi bez modela i treba da glasi kao u sledećem primeru:

Model i poziv na broj (odobrenje)

 

3-10

ili
Model i poziv na broj (odobrenje)

 

3-20