VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

Reč direktora Visoke građevinsko - geodetske škole

Visoka građevinsko - geodetska škola strukovnih studija je samostalna visokoškolska ustanova sa dugom tradicijom u obrazovanju kavalitetnih inženjera građevinske, arhitektonske i geodetske struke. Kontinuirano od nastanka Škole, posebnu pažnju posvećujemo praktičnom znanju i čvrstoj saradnji sa privrednim subjektima i institucijama iz struke. Oslanjajući se na poluvekovno iskustvo saradnje sa privredom, ali prateći savremene trendove razvoja, Škola je formirala Savet poslodavaca, Alumni klub i Volonterski servis koji bi zajedno trebalo da doprinesu daljoj promociji Škole kao svojevrsnog brenda koji se lako prepoznaje na lokalnom i regionalnom tržištu. Negujemo i proširujemo saradnju i sa srodnim obrazovnim institucijama iz zemlje, Evrope i sveta.

Ponosni smo na hiljade studenata koji su prošli kroz Školu i koji su u potpunosti osbosobljeni da dalje razvijaju svoju ličnost, kreativnost, stvaralačko i analitičko mišljenje te da kao vrsni stručnjaci odgovore na sve vrste profesionalnih izazova. Naši studenti koji zauzimaju najodogovornija mesta u struci širom sveta najbolja su referenca Visoke građevinsko - geodetske škole.

Na temeljima gotovo šesdesetogodišnje tradicije, potrebnim inovacijama i savremenim pristupom u obrazovanju, stvaramo potpuno nov profil stručnjaka koji su sposobni za odgovorno upravljanje i primenu novih tehnologija u oblastima za koje se školuju. Cilj nam je da održimo i unapredimo status vodeće visokoškolske ustanove primenjenih studija iz oblasti građevinarstva, arhitekture i geodezije na Balkanu.

Posebno ističemo da je kao rezultat višegodišnjeg zalaganja, potpune posvećenosti i napornog rada svih zaposlenih, Visoka građevinsko - geodetska škola postala prva visokoškolska ustanova u Srbiji koja je akreditovala master strukovne studije (dva studijska progrma: Građevinsko inženjerstvo u visokogradnji i Geodezija-Geomatika).

Motivisani smo da zajedno sa svojim bivšim, sadašnjim i budućim studentima sigurno zakoračimo u budućnost, sposobni da prihvatimo sve izazove koje novo vreme postavlja strukovnim inženjerima građevinarstava, arhitekture i geodezije.

S poštovanjem,
Prof. dr Vule Aleksić