VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

Dokumenta

Misija Visoke građevinsko-geodetske škole

Misija Visoke građevinsko-geodetske škole, sa svojim studijskim programima je obrazovanje stručnjaka koji su osposobljeni za sve oblike praktičnih radova u građevinskoj, arhitektonskoj i geodetskoj delatnosti, i spremni da primenjuju aktuelne zakonske propise, standarde i norme kvaliteta, kao i najnovija tehnološka dostignuća u svakodnevnoj praksi.

 

AKREDITACIJA   JAVNA NABAVKA  

Informator o radu

 

Publikacija Visoke građevinsko-geodetske škole  

Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta
Visoke građevinsko-geodetske škole strukovnih studija u Beogradu
 

 

Finansijski plan za 2020. godinu   [2 MB]

Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2020. godinu   [1.1 MB]

 

Zakon o planiranju i izgradnji

("Sl. glasnik RS", br. 47/2003 i 34/2006)

Član 117.

Odgovorni izvođač radova rukovodi građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova.

Odgovorni izvođač radova može biti lice sa visokom stručnom spremom ili višom stručnom spremom za objekte iz stava 5. ovog člana odgovarajuće struke, odnosno smera i licencom za izvođenje radova.

Licencu za odgovornog izvođača radova može da stekne lice sa visokom ili višom stručnom spremom odgovarajuće struke, odnosno smera, položenim stručnim ispitom i najmanje tri godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom, odnosno pet godina radnog iskustva sa višom stručnom spremom, sa stručnim rezultatima na građenju objekata.

Stručnim rezultatima na građenju objekta u smislu stava 3. ovog člana smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju građenjem ili saradnji na građenju najmanje dva objekta.

Građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje opština, odnosno grad, odnosno grad Beograd, spratnosti PO+P+4+PK čija ukupna površina ne prelazi 2.000 m2 bruto površine, objekata manje složenih građevinskih konstrukcija raspona do 12 metara, lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica, unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, grejanja i klimatizacije i elektroinstalacije, unutrašnjih gasnih instalacija, kao i izvođenje pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova i radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena, može da bude odgovorni rukovodilac radova i lice koje ima višu školsku spremu odgovarajuće struke, odnosno smera, položen stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva i sa važećom licencom.

Građenje stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodienog domaćinstva, kao i izvođenje pojedinih građevinsko-zanatskih i instalacijskih radova i radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena, može da rukovodi lice sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke i položenim stručnim ispitom.

Obaveze izvođača radova i odgovornog izvođača radova


Član 118.

Odgovorni izvođač radova dužan je da:

izvodi radove prema dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju, odnosno glavnom projektu, u skladu sa propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koji važe za pojedine vrste radova, instalacija i opreme;

organizuje gradilište na način kojim ae se obezbediti pristup lokaciji, obezbeđenje nesmetanog saobraćaja, zaštitu okoline za sve vreme trajanja građenja;

obezbeđuje sigurnost objekta, lica koja se nalaze na gradilištu i okoline (susednih objekata i saobraćajnica);

obezbeđuje dokaz o kvalitetu izvršenih radova, odnosno ugrađenog materijala, instalacija i opreme;

vodi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i obezbeđuje knjigu inspekcije;

obezbeđuje merenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja;

obezbeđuje objekte i okolinu u slučaju prekida radova;

na gradilištu obezbedi ugovor o građenju, rešenje o određivanju odgovornog izvođača radova na gradilištu i glavni projekat, odnosno dokumentaciju na osnovu koje se objekat gradi

 

Izjava o politici kvaliteta

Kvalitet naših obrazovnih procesa je naš primarni interes i deo je poslovne politike
Visoke građevinsko-geodetske škole u Beogradu . Svi nastavni procesi i poslovanje VGGŠ moraju imati zadovoljavajući nivo i biti prepoznatljivi i cenjeni od strane studenata, poslodavaca i zaposlenih.

Kvalitet naših obrazovnih procesa i poslovanja ostvarujemo primenom sledećih načela:
Rukovodstvo deluje podsticajno na sve zaposlene da svoj posao uvek urade najbolje i da teže neprekidnom poboljšanju kvaliteta.
Kvalitet nastave mora u potpunosti da zadovolji zahteve i očekivanja studenata i njihovih budućih poslodavaca.
Nastava treba da omogući upoznavanje studenata sa praktičnom primenom proizvodnih procesa u građevinarstvu, arhitekturi i geodeziji, kao i sa primenom propisa i regulative u tim oblastima.
Sa našim partnerima u zajedničkom poslu ostvarujemo blisku saradnju.
Ciljevi kvaliteta postavljeni u godišnjem planu ostvaruju se primenom i razvojem sistema menadžmenta kvalitetom, prema standardu JUS ISO 9001:2001.
Sistem menadžmenta kvalitetom orijentisan je na sprečavanje neplaniranih odstupanja u nastavi i odgovarajućim pratećim procesima, ukoliko do njih dođe.
Svi zadaci i aktivnosti, interno i eksterno, posmatraju se kao procesi, odnosno transformacije datih ulaza u zahtevane izlaze koji moraju biti precizno definisani, dokumentovani i ostvarivani.
Neprekidno se sprovodi naučno i stručno osposobljavanje na svim nivoima, kao neophodan uslov stalnog poboljšavanja sistema menadžmenta kvalitetom.
Kroz redovno preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom, rukovodstvo prati ostvarivanje ove politike kvaliteta i funkcionisanje sistema menadžmenta kvalitetom.
Odgovornost za kvalitet je pojedinačna, a odgovornost za poboljšanje sistema menadžmenta kvalitetom je na Odboru za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada i direktoru VGGŠ.
Stalno unapređenje kvaliteta naših edukativnih procesa i celokupno naše poslovanje i delovanje zasnovano je na odgovornom, timskom radu, bogatom znanju i višegodišnjem iskustvu zaposlenih nastavnika, saradnika i ostalog osoblja.
Podizanje nivoa svesti o kvalitetu, svih zaposlenih, putem stručnog osposobljavanja na polju sistema menadžmenta kvalitetom.
Svi zaposleni u VGGŠ moraju imati pozitivan stav prema kvalitetu, brzo i efikasno obavljati dodeljene poslove i težiti neprekidnom poboljšavanju kvaliteta.


U Beogradu,
decembra 2005. godine

Direktor VGGŠ,                              
dr Aleksandra Kostić-Milanović, dipl. građ. inž., prof.

 

Zakon o planiranju i izgradnji    [818 kb]

Zakon o visokom obrazovanju    [514 kb]

Pravilnik o polaganju stručnog ispita i licencama    [383 kb]

Kodeks o akademskom integritetu    [508 kb]

Kodeks profesionalne etike    [133 kb]

Pravilnik o bližem uređenju postupka JAVNE NABAVKE    [1.3 MB]

Pravilnik o vrednovanju vannastavnih aktivnosti    [3.9 MB]

Pravilnik o diplomskom ispitu    [126 kb]

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata    [5.2 MB]

Pravilnik o master radu    [4.9 MB]

Pravilnik o master studijama    [4.7 MB]

Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarina    [92 kb]

Pravilnik o obavljanju stručne prakse    [2 MB]

Pravilnik o uslovima za umanjenje školarine    [141 kb]

Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja COVID-19    [3.9 MB]

 

Konkursi:

Konkurs za izbor u zvanje i angažovanje demonstratora za školsku 2021/2022. godinu.    [645 kb]

Konkurs - Poslovi (Broj 896–897 / 26.08.2020.)    [3.5 MB]

Konkurs - Poslovi (Broj 909 / 25.11.2020.)    [3.2 MB]

Konkurs - Poslovi (Broj 933 / 12.05.2021.)    [5.1 MB]

Konkurs - Poslovi (Broj 986 / 11.05.2022. / str. 62)    [5.9 MB]

 

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje saradnik u nastavi UNO Građevinsko inženjerstvo   [0.8 MB]

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje saradnik u nastavi UNO Arhitektura   [0.9 MB]

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje viši predavač za UNO Geodezija i geoinformacije   [1.6 MB]

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje asistent UNO Građevinsko inženjerstvo   [0.8 MB]

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje asistent UNO Građevinsko inženjerstvo   [0.8 MB]

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje asistent za UNO Geodezija i geoinformacije   [1.1 MB]

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje sardnici u nastavi UNO Geodezija i geoinformacije   [1.8 MB]

Izveštaj o kandidatima prijavljenim na javni konkurs    [3.3MB]

Izveštaj komisije za izbor u zvanje višeg predavača UNO geodezija i geoinformacije    [1.9 MB]

Izveštaj komisije za izbor u zvanje saradnik u nastavi UNO geodezija i geoinformacije    [0.8 MB]

Izveštaj komisije za izbor u zvanje predavača iz oblasti geodezije - geoinformacije    [2.9 MB]

Izveštaj komisije za izbor u zvanje predavača iz oblasti arhitekture    [2.5 MB]

Izveštaj komisije za izbor u zvanje predavača oz oblasti građevinske konstrukcije    [1.6 MB]

Izveštaj komisije za izbor u zvanje predavača iz oblasti matematika i računarstvo    [1.1 MB]

Izveštaj komisije za izbor u zvanje profesora iz oblasti arhitekture    [3.6 MB]

Izveštaj komisije za izbor u zvanje višeg predavača iz oblasti geodezije-geoinformacije    [1.2 MB]