VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

obavestenje INFORMATOR ZA UPIS NA OSNOVNE I MASTER STRUKOVNE STUDIJE:

Sve u vezi upisa na Visoku građevinsko - geodetsku školu i kako izgledaju zadaci na
prijemnom ispitu pogledajte u Informatoru za upis na osnovne i master studije!

Preuzmite: INFORMATOR 2022   (3.3 MB)

REPUBLIKA SRBIJA
AKADEMIJA TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA
ODSEK
VISOKA GRAĐEVINSKO - GEODETSKA ŠKOLA

INFORMACIJE
ZA UPIS STUDENATA NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE
U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI

 

VAŽNI DATUMI
(septembar - oktobar 2022. godine)

POSTUPAK DATUM VREME
PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA 22.9-30.9.2022. 9:00 - 14:00 časova
OBJAVLJIVANJE PRIVREMENE RANG LISTE 03.10.2022. 14:00 časova
PRIGOVORI NA PRIVREMENU RANG LISTU
(prigovori se podnose Komisiji za upis)
4.10.2022. 14:00 - 15:00 časova
ODLUKE KOMISIJE PO PRIGOVORIMA 4.10.2022. 15:30 časova
ŽALBE NA ODLUKE KOMISIJE ZA UPIS PO PRIGOVORIMA
(podnose se predsedniku Akademije)
5.10.2022. 16:00 - 17:00 časova
KONAČNA RANG LISTA SA RASPOREDOM UPISA 5.10.2022. 18:00 časova
UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA
(po rasporedu koji će biti objavljen uz rang listu)
6. i 7.10.2022. 9:00 - 17:00 časova

Konkurs se raspisuje za studijski program master strukovnih studija Geodezija – Geomatika (25 mesta)

Prilikom prijave na konkurs kandidati prilažu sledeća dokumenta
(neoverene fotokopije a originali na uvid):

  • Diploma i Dodatak diplomi o završenim osnovnim strukovnim studijama ili Uverenje o diplomiranju i Uverenje o položenim ispitima na osnovnim strukovnim studijama
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Prijavni list (dobija se u Školi)
  • Dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs u iznosu od 3.000,00 RSD

Školarina za državljane Republike Srbije iznosi 144.000,00 RSD,
a školarina za strane državljane iznosi 2.000,00 € i može se platiti u 12 rata.

 

USLOVI ZA UPIS
NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Master strukovne studije može upisati lice koje je završilo studije prvog stepena obima 180 ESPB bodova na studijskim programima Visoke građevinsko-geodetske škole u Beogradu.

Pravo upisa na master strukovne studije imaju i kandidati koji su završili studije prvog stepena obima 180 ESPB bodova na studijskim programima koji pripadaju tehničko-tehnološkom polju, na drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi, pod uslovom da se nastavni planovi i programi tih studijskih programa poklapaju sa nastavnim planovima i programima studijskih programa Visoke građevinsko-geodetske škole u Beogradu u odgovarajućoj meri.

Master strukovne studije može upisati i lice koje je završilo osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju po propisima koji su važili do 10.09.2005. godine.

 

MERILA ZA UTVRĐIVANJE
REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu:

  • opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama;
  • dužine trajanja prethodnog studiranja;
  • stručne oblsti, odnosno završenog studijskog programa;

 

PRIZNAVANJE ISPITA I UVAŽAVANJE ŠKOLARINE
SA SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Sve uplate školarine koje su studenti izvršili za specijalističke studije biće uvažene tim studentima prilikom upisa na master studije bez obzira kada su uplate izvršene.

Ispiti položeni na specijalističkim studijama koje je izvodila VGGŠ priznaju se na odgovarajućim master studijskim programima VGGŠ.


 

DODATNE INFORMACIJE

 

Geodezija - Geomatika
Milana Rakića 42, Beograd
011 / 2411-885
069 / 335-3845
geod@sezampro.rs