ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Studijski program GEODEZIJA-GEOMATIKA akreditovan 2017. godine

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za osnovne strukovne studije (OSS)

R. 
Br.
Šifra 
pred-
meta 
Naziv predmeta Seme-
star
Tip
pred-
meta 
Status
pred-
meta 
Aktivna nastava Ostali
časovi
ESPB
P V DON
Prva godina
1. PRG1 Geodezija 1 1. S O 3 3     7
2. MAT1 Matematika 1 1. AO O 2 2     6
3. FIZK Fizika 1. AO O 2 2     6
4. NACR Nacrtna geometrija sa
centralnom projekcijom
1. AO O 3 2     6
5. PRAC Primena računara 1. S O 3 2     6
6. GPR1 Geodetski premer 1 2. S O 3 *  2 *     7
7. MAT2 Matematika 2 2. AO O 3* 2*     6
8. GEPL Geodetski planovi 2. S O 3* 2*     6
9 INFO Informatika za inženjere 2. S O 3* 2*     6
10 PRN1 Praktična nastava 1 2 SA O     6   4
Ukupno časova
(predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi)
i bodovi na godini
375 285 90   60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 750    
* Dva bloka nastave: prvi 12 nedelja predavanja i vežbi i drugi 3 nedelje
  praktične nastave na terenskim geodetskim poligonima.
Druga godina
11. MENE Merna nesigurnost 3. S O 3 2     6
12. GPR2 Geodetski premer 2 3. S O 2 2     7
13. PRG2 Geodezija 2 3. S O 3  2     7
14. TENG Tehnički engleski 3. AO O 2 1     4
15. DPOK Državni premer i osnovi
katastra
4. S O 2* 2*     6
16. RAIZ Račun izravnanja 4. S O 2* 2*     6
17. OING Osnovi inženjerske
geodezije
4. S O 3*  3*     7
18. OFTG Osnovi fotogrametrije 4. S O 2* 2*     6
19. GDMR Geodetske mreže 4. SA O 3* 2*     7
20. PRN2 Praktična nastava 2 4. SA O     6   4
Ukupno časova
(predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi)
i bodovi na godini
330 240 90   60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 660    
* Dva bloka nastave: prvi 12 nedelja predavanja i vežbi i drugi 3 nedelje
  praktične nastave na terenskim geodetskim poligonima.
Treća godina
Predmet izbornog bloka 1.
21. KANE Katastar nepokretnosti 5. SA IB 3 3     7
22. INGE Inženjerska geodezija 5. SA IB 3 3     7
Predmet izbornog bloka 2.
23. FTGM Fotogrametrija i
daljinska detekcija
5. SA IB 3 3     6
24. GMET Geodetska metrologija 5. SA IB 3 3     6
Predmet izbornog bloka 3.
25. GISI Geoinformacioni sistemi 5. SA IB 3 3     6
26. URZT Uređenje zemljišne
teritorije
5. SA IB 3 3     6
Predmet izbornog bloka 4.
27. SGTH Savremene geodetske
tehnologije
5. SA IB 3 2     6
28. KAVO Geoprostorne baze
podataka
5. SA IB 3 2     6
Predmet izbornog bloka 5.
29. ZPMG Zakonski propisi i
menadžment u geodeziji
5. SA IB 3 1     5
30. OSGR Osnovi građevinarstva 5. SA IB 3 1     5
Predmet izbornog bloka 6.
31. GZDK Geodetski zadaci u
državnom premeru
i katastru
6. SA IB 5 8     12
32. GZPG Geodetski zadaci u
primenjenoj geodeziji
6. SA IB 5 8     12
33. STPR Stručna praksa 6. SA O       4 5
34. DIPL Diplomski rad 6. SA O       10 13
Ukupno časova
(predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi)
i bodovi na godini
300 300   210 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 600    
Ukupno časova aktivne nastave,
ostali časovi i bodova za sve godine studija
2010