ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Master strukovne studije

Raspored predmeta po semestrima za studijski program master strukovnih studija
Geodezija-Geomatika

R. 
Br.
Šifra 
pred-
meta 
Naziv predmeta Sem. Tip Status
pred-
meta 
Časovi aktivne
nastave
Ostali
časovi
ESPB
P V DON PIR
PRVA GODINA
1. MPUG Metodologija projektovanja
u geodeziji
1. S O 2 2       7
Predmet izbornog bloka 1.
2. 3DMO 3D modeli terena i
inženjerskih objekata
1. S IB 2 2       7
3. PTVN Procena tržišne
vrednosti nepokretnosti
1. S IB 2 2       7
Predmet izbornog bloka 2.
4. PPIU Prostorno planiranje i
urbanizam
1. SA IB 2 2       7
5. RPNN Registracija prava na
nepokretnostima
1. SA IB 2 2       7
Predmet izbornog bloka 3.
6. UPII Upravljanje projektima i
investicijama
1. S IB 2 2       7
7. ISUK Informacioni sistemi u
katastru
1. S IB 2 2       7
8. KART Kartografija 2. S O 2 2       8
Predmet izbornog bloka 4.
9. PDPK Projektovanje u državnom
premeru i katastru
2. SA IB 2 2 2     7
10. PGRI Projektovanje geodetskih
radova u inženjerstvu
2. SA IB 2 2 2     7
Predmet izbornog bloka 5.
11. PPKN1 Procedure i postupci  u
katastru nepokretnosti 1
2. SA IB 3 3 2     7
12. GAIO Geodetski aspekti izgradnje
infrastrukturnih objekata
2. SA IB 3 3 2     7
Predmet izbornog bloka 6.
13. PPKN2 Procedure i postupci u
katastru nepokretnosti 2
2. S IB 3 3       7
14. RFGM Referentne geodetske
mreže
2. S IB 3 3       7
15. STPR1 Stručna praksa 1 2. SA O         6 3
Ukupno časova
(predavanja+vežbe, DON, PIR, ostali čas.)
i bodovi na godini
270
(18)
270
(18)
60
(4)
0 90
(6)
60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 600    
 
DRUGA GODINA
16. SFUG Softveri u geodeziji 3. SA O 2 2       6
17. DFAN Deformaciona analiza 3. S O 3 2       6
18. GREK Geodetski radovi u
postupku eksproprijacije
i komasacije
3. S O 2 2       6
19. TPKP Tehničke poslovne
komunikacije i
prezentacije
3. AO O 2 1       6
20. INFT Inženjerska
fotogrametrija
3 SA O 3 2       6
Predmet izbornog bloka 7.
21. PDPK Projekat iz državnog
premera i katastra
nepokretnosti
4. SA IB     3     6
22. PING Projekat iz inženjerske
geodezije
4. SA IB     3     6
23. PFTK Projekat iz
fotogrametrije
i kartografije
4. SA IB     3     6
24. PISR Primenjeni istraživački
rad
4. SA O       20   6
25. STPR2 Stručna praksa 2 4. SA O         6 3
26. ZVRD Završni rad 4. SA O         10 15
Ukupno časova
(predavanja+vežbe, DON, PIR, ostali časovi)
i ESPB na godini
180
(12)
135
(9)
45
(3)
300
(20)
240
(16)
60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 660    
 
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi
i bodova za sve godine studija
1260  330 120

 

USLOVI ZA UPIS NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE