ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

Оснивање и развој Одсека „Висока грађевинско-геодетска школа“

Одсек „Висока грађевинско-геодетска школа“ је правни и суштински следбеник Високе грађевинско-геодетске школе струковних студија у Београду. Висока грађевинско-геодетска школа је формирана 01.06.1996. године, спајањем тадашње Више грађевинске школе и Више геодетске школе из Београда, и од тада је функционисала као јединствена образовна институција са два одсека: Грађевински и Геодетски.

Виша грађевинска школа основана је у новембру месецу 1976. године, под називом ООУР Виша школа усмереног образовања грађевинске струке у оквиру РО Грађевински образовни центар, са још три ООУР-а: Архитектонска техничка школа, Грађевинска техничка школа и Грађевинска школа, са јединственом кадровском и рачуноводственом службом у оквиру радне заједнице заједничке службе.

Школа је школовала кадрове који су добијали звање виши стручни радник и трајала је четири семестра. Школа је по том наставном плану и програму уписивала студенте закључно са школском 1984/85 годином. Школске 1986/87 године Школа постаје Виша грађевинска школа и даље као ООУР у оквиру РО Грађевински образовни центар, све до 1991. године када се Центар укида и сваки ООУР постаје Радна организација. Школовање је трајало четири семестра, с тим што су по новом наставном плану и програму образовани кадрови имали звање ИНЖЕЊЕР ГРАЂЕВИНАРСТВА. Школске 1987/88 године школовање је проширено на пет семестара са истим звањем и истим бројем предмета. Од 1987-2005. године укупно је на Грађевинском одсеку Више грађевинско-геодетске школе дипломирао 1431 студент.

Виша геодетска школа је установљена Законом о оснивању Више геодетске школе (Сл. гласник Народне Републике Србије бр. 23/60) од 18.05.1960. године, а студије су трајале 4 семестра. Школске 1972. године прелази се на студије у трајању од 5 семестара. Студије на Вишој геодетској школи (до 1996. године) и Геодетском одсеку Више грађевинско-геодетске школе (после 1996. године)је до краја 2005. године са успехом завршило 2805 студената.

Формирањем Високе грађевинско-геодетске школе створени су институционални, организациони, кадровски и материјални услови за убрзано усавршавање наставних програма и коришћење најсавременије мерне и рачунарске опреме у образовању грађевинских и геодетских стручњака.

Пратећи потребе грађевинске и геодетске струке у нашој земљи, као и глобалне трендове у образовању (Болоњска декларација), школа је израдила Студију оправданости новог наставног плана и програма Више грађевинско-геодетске школе у Београду у складу са Болоњском декларацијом за потребе добијања сагласности 2002. година.

Министарство је својим решењем број 022-05-128/2002-04 од 14.05.2002. године дало сагласност на предложени Наставни план и програм Више грађевинско-геодетске школе у Београду, и одобрило трогодишње студије (6 семестара) на овој Школи.

Оснивањем Архитектонског смера, 2003. године, Виша грађевинско-геодетска школа је заокружила процес образовања стручњака у три инжењерске области које су узајамно повезане: грађевинарству, архитектури и геодезији.

Висока грађевинско-геодетска школа је успешно спровела поступак акредитацаје у складу са Законом о високом образовању и испунила све критеријуме сходно Правилнику о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС”, број 106/06). На основу тога Школа је добила прво Уверење о акредитацији установе као ВИСОКA ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, и уверења о акредитацији три студијска програма основних студија: Грађевинско инжењерство, Архитектура и Геодезија - геоматика (одлука Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-1205/2006-04 од 30.04.2007. године). Министарство Просвете Републике Србије је на основу овог позитивног мишљења Комисије за акредитацију и проверу квалитета издало Дозволу за рад ВИСОКЕ ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА (број: 612-00-580/2007-04 од 12.07.2007. године). Након тога ВИСОКA ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА је успешно поново акредитована 2012. И 2017. године.

Висока грађевинско-геодетска школа перманентно спроводи све неопходне активности на даљем побољшању квалитета наставног процеса, просторних ресурса и материјално-техничког обезбеђења што је допринело да са успехом прође и наредне циклусе акредитације својих студијских програма (2012. и 2017. године). Као резултат вишегодишњег залагања, потпуне посвећености и напорног рада свих запослених, у фебруару 2017. године, Висока грађевинско - геодетска школа постала је међу првим високошколским установама у Србији успешно акредитовала мастер струковне студије (два студијска прогрма: Грађевинско инжењерство у високоградњи и Геодезија-Геоматика.

По одлуци Владе Републике Србије број 022-7976/2019 од 29.08.2019. године формира се Академијa техничко-уметничких струковних студија Београд (АТУСС), као државна, самостална високошколска установа. Одсек Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија (ВГГШ) постаје један од пет Одсека у саставу Академије.

 

Управа Одсека Висока грађевинско - геодетска школа

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА:  др Марко Мирковић

mirkovicmarko@vggs.rs

  • руководи, организује и координира рад и пословање Одсека; припрема, сазива и председава седницама Наставног-стручног већа Одсека; решава студентске молбе, потписује појединачна акта о правима студената и уверења о дипломирању студената; потписује појединачна акта којима се решава о правима и обавезама из радног односа запослених, по овлашћењу председника Академије; одговоран је за законитост рада Одсека; организује остваривање наставног плана и програма и руководи целокупним процесом рада Одсека и обавља послове који се у склaду сa Зaкoнoм, Статутом Академије, другим општим актом Академије, налогом председника Академије или другог овлашћеног органа Академије, ставе у његову надлежност.

ШЕФ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДОДСЕКА:  др Ива Деспотовић

ivadespotovic@vggs.rs

  • руководи пододсеком, координира рад наставника и сарадника на пододсеку, креира и прати остваривање распореда наставе, испита и студентске праксе, обавља друге послове по налогу или овлашћењу председника Академије и руководиоца Одсека ВГГШ.

ШЕФ ГЕОДЕТСКОГ ПОДОДСЕКА:  др Слободан Панџић

slobodanpandzic@vggs.rs

  • руководи пододсеком, координира рад наставника и сарадника на пододсеку, креира и прати остваривање распореда наставе, испита и студентске праксе, обавља друге послове по налогу или овлашћењу председника Академије и руководиоца Одсека ВГГШ.

РУКОВОДИЛАЦ ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА - ШЕФ КАНЦЕЛАРИЈЕ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ ОДСЕКА ВГГШ:  Урош Радованчев, дипл. правник

radovancev@gmail.com

  • руководи радом канцеларије стручних служби на Одсеку ВГГШ; организује, руководи, координира, прати и контролише извршење правних, кадровских, административних и општих послова; надзире и координира рад запослених на правним, кадровским и административним пословима, пословима везаним за студентска питања, техничке, архивске, послове одржавања и набавке, помоћне послове, послове библиотеке, послове ИТ-а; прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из делокруга рада Академије; прати и припрема опште акте, уговоре и друге опште и појединачне акте из области радних односа и делокруга рада Академије врши контролу њихове реализације и предлаже предузимање правних мера; прати и проучава законе, прописе, и стручна мишљења која се односе на делатност и пословање Академије.