ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

Документа

Мисија Високе грађевинско-геодетске школе

Мисија Високе грађевинско-геодетске школе, са својим студијским програмима је образовање стручњака који су оспособљени за све облике практичних радова у грађевинској, архитектонској и геодетској делатности, и спремни да примењују актуелне законске прописе, стандарде и норме квалитета, као и најновија технолошка достигнућа у свакодневној пракси.

 

АКРЕДИТАЦИЈА   ЈАВНА НАБАВКА  

Информатор о раду

 

Публикација Високе грађевинско-геодетске школе  

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета
Високе грађевинско-геодетске школе струковних студија у Београду
 

 

Финансијски план за 2020. годину   [2 MB]

Извештај о финансијском пословању за 2020. годину   [1.1 MB]

 

Закон о планирању и изградњи

("Сл. гласник РС", бр. 47/2003 и 34/2006)

Члан 117.

Одговорни извођач радова руководи грађењем објекта, односно извођењем радова.

Одговорни извођач радова може бити лице са високом стручном спремом или вишом стручном спремом за објекте из става 5. овог члана одговарајуће струке, односно смера и лиценцом за извођење радова.

Лиценцу за одговорног извођача радова може да стекне лице са високом или вишом стручном спремом одговарајуће струке, односно смера, положеним стручним испитом и најмање три године радног искуства са високом стручном спремом, односно пет година радног искуства са вишом стручном спремом, са стручним резултатима на грађењу објеката.

Стручним резултатима на грађењу објекта у смислу става 3. овог члана сматрају се резултати остварени на руковођењу грађењем или сарадњи на грађењу најмање два објекта.

Грађење објеката за које одобрење за изградњу издаје општина, односно град, односно град Београд, спратности ПО+П+4+ПК чија укупна површина не прелази 2.000 м2 бруто површине, објеката мање сложених грађевинских конструкција распона до 12 метара, локалних и некатегорисаних путева и улица, унутрашњих инсталација водовода и канализације, грејања и климатизације и електроинсталације, унутрашњих гасних инсталација, као и извођење појединих грађевинско-занатских и инсталатерских радова и радова на унутрашњем уређењу објеката и уређењу терена, може да буде одговорни руководилац радова и лице које има вишу школску спрему одговарајуће струке, односно смера, положен стручни испит, најмање пет година радног искуства и са важећом лиценцом.

Грађење стамбених и помоћних објеката за своје потребе и потребе чланова породиеног домаћинства, као и извођење појединих грађевинско-занатских и инсталацијских радова и радова на унутрашњем уређењу објеката и уређењу терена, може да руководи лице са завршеном вишом или средњом школском спремом одговарајуће струке и положеним стручним испитом.

Обавезе извођача радова и одговорног извођача радова


Члан 118.

Одговорни извођач радова дужан је да:

изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за поједине врсте радова, инсталација и опреме;

организује градилиште на начин којим ае се обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја, заштиту околине за све време трајања грађења;

обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница);

обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;

води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;

обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења;

обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова;

на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради

 

Изјава о политици квалитета

Квалитет наших образовних процеса је наш примарни интерес и део је пословне политике
Високе грађевинско-геодетске школе у Београду . Сви наставни процеси и пословање ВГГШ морају имати задовољавајући ниво и бити препознатљиви и цењени од стране студената, послодаваца и запослених.

Квалитет наших образовних процеса и пословања остварујемо применом следећих начела:
Руководство делује подстицајно на све запослене да свој посао увек ураде најбоље и да теже непрекидном побољшању квалитета.
Квалитет наставе мора у потпуности да задовољи захтеве и очекивања студената и њихових будућих послодаваца.
Настава треба да омогући упознавање студената са практичном применом производних процеса у грађевинарству, архитектури и геодезији, као и са применом прописа и регулативе у тим областима.
Са нашим партнерима у заједничком послу остварујемо блиску сарадњу.
Циљеви квалитета постављени у годишњем плану остварују се применом и развојем система менаџмента квалитетом, према стандарду ЈУС ИСО 9001:2001.
Систем менаџмента квалитетом оријентисан је на спречавање непланираних одступања у настави и одговарајућим пратећим процесима, уколико до њих дође.
Сви задаци и активности, интерно и екстерно, посматрају се као процеси, односно трансформације датих улаза у захтеване излазе који морају бити прецизно дефинисани, документовани и остваривани.
Непрекидно се спроводи научно и стручно оспособљавање на свим нивоима, као неопходан услов сталног побољшавања система менаџмента квалитетом.
Кроз редовно преиспитивање система менаџмента квалитетом, руководство прати остваривање ове политике квалитета и функционисање система менаџмента квалитетом.
Одговорност за квалитет је појединачна, а одговорност за побољшање система менаџмента квалитетом је на Одбору за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и услова рада и директору ВГГШ.
Стално унапређење квалитета наших едукативних процеса и целокупно наше пословање и деловање засновано је на одговорном, тимском раду, богатом знању и вишегодишњем искуству запослених наставника, сарадника и осталог особља.
Подизање нивоа свести о квалитету, свих запослених, путем стручног оспособљавања на пољу система менаџмента квалитетом.
Сви запослени у ВГГШ морају имати позитиван став према квалитету, брзо и ефикасно обављати додељене послове и тежити непрекидном побољшавању квалитета.


У Београду,
децембра 2005. године

Директор ВГГШ,                                    
др Александра Костић-Милановић, дипл. грађ. инж., проф.

 

Закон о планирању и изградњи    [818 kb]

Закон о високом образовању    [514 kb]

Правилник о полагању стручног испита и лиценцама    [383 kb]

Кодекс о академском интегритету    [508 kb]

Кодекс професионалне етике    [133 kb]

Правилник о ближем уређењу поступка ЈАВНЕ НАБАВКЕ    [1.3 MB]

Правилник о вредновању ваннаставних активности    [3.9 MB]

Правилник о дипломском испиту    [126 kb]

Правилник о дисциплинској одговорности студената    [5.2 MB]

Правилник о мастер раду    [4.9 MB]

Правилник о мастер студијама    [4.7 MB]

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарина    [92 kb]

Правилник о обављању стручне праксе    [2 MB]

Правилник о условима за умањење школарине    [141 kb]

План примене мера за спречавање појаве и ширења COVID-19    [3.9 MB]

 

Конкурси:

Конкурс за избор у звање и ангажовање демонстратора за школску 2021/2022. годину.    [645 kb]

Конкурс - Послови (Број 896–897 / 26.08.2020.)    [3.5 MB]

Конкурс - Послови (Број 909 / 25.11.2020.)    [3.2 MB]

Конкурс - Послови (Број 933 / 12.05.2021.)    [5.1 MB]

Конкурс - Послови (Број 986 / 11.05.2022. / стр. 62)    [5.9 MB]

 

Извештај Комисије за избор у наставничко звање предавач за УНО Архитектура   [2.6 MB]

Извештај Комисије за избор у звање сарадник у настави УНО Грађевинско инжењерство   [0.8 MB]

Извештај Комисије за избор у звање сарадник у настави УНО Архитектура   [0.9 MB]

Извештај Комисије за избор у звање виши предавач за УНО Геодезија и геоинформације   [1.6 MB]

Извештај Комисије за избор у звање асистент УНО Грађевинско инжењерство   [0.8 MB]

Извештај Комисије за избор у звање асистент УНО Грађевинско инжењерство   [0.8 MB]

Извештај Комисије за избор у звање асистент за УНО Геодезија и геоинформације   [1.1 MB]

Извештај Комисије за избор у звање сардници у настави УНО Геодезија и геоинформације   [1.8 MB]

Извештај о кандидатима пријављеним на јавни конкурс    [3.3 MB]

Извештај комисије за избор у звање вишег предавача УНО геодезија и геоинформације    [1.9 MB]

Извештај комисије за избор у звање сарадник у настави УНО геодезија и геоинформације    [0.8 MB]

Извештај комисије за избор у звање предавача из области геодезије - геоинформације    [2.9 MB]

Извештај комисије за избор у звање предавача из области архитектуре    [2.5 MB]

Извештај комисије за избор у звање предавача оз области грађевинске конструкције    [1.6 MB]

Извештај комисије за избор у звање предавача из области математика и рачунарство    [1.1 MB]

Извештај комисије за избор у звање професора из области архитектуре  [3.6 MB]

Извештај комисије за избор у звање вишег предавача из области геодезије-геоинформације  [1.2 MB]