VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

Aktuelnosti

[30.09.2019.]  NOVE LICENCE ZA INŽENJERE, ARHITEKTE I PROSTORNE PLANERE

Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ broj 83/2018), 6. novembra 2018. godine, izdavanje licenci za odgovornog planera, odgovornog urbanistu, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova vraćeno je u nadležnost Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, odnosno ukinuto je ovlašćenje koje je Inženjerska komora Srbije imala za ovaj delokrug poslova u skladu sa ranije važećim zakonom.

Dana 27. jula 2019. godine stupio je na snagu Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti, kao i licencama za odgovorna lica i registru licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera („Službeni glasnik RS”, broj 51/2019), kojim je propisano da se licence za inženjere, arhitekte i prostorne planere izdaju u skladu sa opisima stručnih poslova datih u Prilogu 2 Pravilnika.

U Prilogu 2 Pravilnika utvrđene su nove licence prema opisima stručnih poslova u okviru pojedinačnih stručnih, odnosno užih stručnih oblasti, uz navođenje licenci koje su izdate prema prethodno važećim propisima, a koje pripadaju određenom obuhvatu stručnih poslova u skladu sa pripadajućom stručnom, odnosno užom stručnom oblašću.

Zahtevi za izdavanje licenci podnose se Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a stručni ispiti polažu se u Inženjerskoj komori Srbije, pred komisijama koje su formirane rešenjem potpredsednice Vlade i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Za više informacija videti:
https://www.mgsi.gov.rs/lat/aktuelnosti/izdavanje-licnih-licenci-za-inzenjere-arhitekte-i-prostorne-planere
http://www.ingkomora.org.rs/strucniispiti/#cyr

Odeljenje za izdavanje ličnih licenci za inženjere, arhitekte i prostorne planere    011/3616-304